Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Yang, Song

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
Resource Based View of Intangibles on ERP Systems Implementation and Organisational Performance in China 31 29 0
Coulomb stress evolution along Xianshuihe-Xiaojiang Fault System since 1713 and its interaction with Wenchuan earthquake, May 12, 2008 239 189 0
The Effects of organizational intangible factors on successful enterprise resource planning systems implementation and organizational performance : a China experience 377 234 0
Hua bei di qv shang di man wen du ji yan shi quan hou du fen bu yan jiu 173 134 1
2010 nian Ms7.1 ji Yushu di zhen tong zhen ku lun ying li bian hua yi ji dui 2011 nian Ms5.2 ji Nangqian di zhen de ying xiang 157 137 4
Repository Search URL

Yang, Song

Formatted Bibliography URL

Yang, Song

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.