Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Ma, Mingming

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
The magnetic mechanism of paleosol S5 in the Baoji section of the southern Chinese Loess Plateau 111 113 0
Tengger Shamo bian yuan biao tu ci xue xing zhi ji qi yi yi 269 197 0
Luomaniya Disiji huang tu cheng ji de yan shi ci xue te zheng ji cheng tu mo shi tan tao 302 224 0
Magnetic properties of dashing rocks loess at Timaru, South Island, New Zealand 152 150 0
Baoji pou mian S₅ gu tu rang ci hua lu bian hua ji zhi 267 189 0
Quan xin shi huang tu ji lu de gu qi hou yan hua ji ci hua lu he li du can shu ling min xing tan tao 462 309 0
Aodaliya huang tu ci xue xing zhi ji huan jing yi yi 269 192 0
Magnetic properties of loess deposits in Australia and their environmental significance 250 173 0
Lan zhou shi da qi jiang chen ci xue te zheng ji qi huan jing yi yi 277 216 4
Repository Search URL

Ma, Mingming

Formatted Bibliography URL

Ma, Mingming

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.