Macquarie University, Sydney Macquarie University ResearchOnline

Ma, Mingming

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
Aodaliya huang tu ci xue xing zhi ji huan jing yi yi 74 71 0
Tengger Shamo bian yuan biao tu ci xue xing zhi ji qi yi yi 69 65 0
Luomaniya Disiji huang tu cheng ji de yan shi ci xue te zheng ji cheng tu mo shi tan tao 63 62 0
Baoji pou mian S₅ gu tu rang ci hua lu bian hua ji zhi 96 93 0
Quan xin shi huang tu ji lu de gu qi hou yan hua ji ci hua lu he li du can shu ling min xing tan tao 94 88 0
Magnetic properties of dustfall in Lanzhou city and its environmental significance 57 52 2
The magnetic mechanism of paleosol S5 in the Baoji section of the southern Chinese Loess Plateau 7 7 0
Magnetic properties of loess deposits in Australia and their environmental significance 39 37 0
Magnetic properties of dashing rocks loess at Timaru, South Island, New Zealand 9 9 0
Repository Search URL

Ma, Mingming

Formatted Bibliography URL

Ma, Mingming

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.