Macquarie University Home Page Macquarie University ResearchOnline

Feng, Hua

Statistics
Title Hits Visitors Downloads
Tengger Shamo bian yuan biao tu ci xue xing zhi ji qi yi yi 58 54 0
Susceptibility variations of multiple origins of loess from the Ily Basin (NW China) 58 43 8
Comparison of the magnetic and grain size properties between the sand-storm samples from Lanzhou and Sydney 49 47 1
Ily huang tu ci hua lü de zeng jian ji qi cheng yin 35 34 0
Considering global climate change from the trend of sandstorms in china 47 46 0
Quan xin shi huang tu ji lu de gu qi hou yan hua ji ci hua lu he li du can shu ling min xing tan tao 84 78 0
Magnetic properties of dustfall in Lanzhou city and its environmental significance 56 51 2
The Magnetic properties of Serbian loess and its environmental significance 58 40 6
Repository Search URL

Feng, Hua

Formatted Bibliography URL

Feng, Hua

Bibliography Script

To include a live feed of this author's bibliography on a static Web page (e.g., a personal home page), add the following JavaScript include to the body of the HTML.